leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Integracja z BaseLinker

Przeczytanie zajmie Ci: 13 minuty 131 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować ustawienia integracji BaseLinker oraz BaseLinker v2 w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień

Integracja BaseLinker

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > API i Integracje FK/ERP > BaseLinker .

2. Po rozwinięciu listy ustawień skonfiguruj:

 • Token do Baselinkera – bez konfiguracji tego ustawienia integracja nie zostanie uruchomiona. W tym miejscu wklej token dostępu do BaseLinkera, który otrzymasz w panelu po stronie BL (token API od BaseLinker znajdziesz w: Moje konto → API );
 • IDki dostępnych magazynów – podajemy Idki magazynów do których chcemy eksportować/importować produkty. ID magazynu uzyskasz logując się do BaseLinkera, a następnie przechodząc do strony https://api.baselinker.com/index.php?tester. Z listy metod wybierz getStoragesList , a następnie kliknij Wyślij . Numer ID magazynu znajdziesz bok nazwy storage_id . Należy skopiować wartość po dwukropku. Może to być np. bl_1 i przenieść ją do ustawień w AtomStore. Jeżeli magazynów jest więcej niż 1, wpisz ich ID, oddzielając je przecinkiem np. bl_1, bl_2;
 • Mapowania magazynów – w tym miejscu wprowadź strukturę pliku CSV (ID mapowania, typ magazynu, ID magazynu). Ustawienie jest zaawansowane i nie wymaga uzupełnienia (opcjonalnie uzupełnione może zostać przez BOK AtomStore);
 • Identyfikacja produktów – jest to krytycznie ważne ustawienie, które decyduje o tym jak integracja ma identyfikować produkty. Do wyboru po kodzie EAN albo SKU . (które dostępne są w BaseLinkerze, ponieważ w AtomStore zawsze bazuje na kodzie produktu lub wariantu). System może rozpoznać towary na dwa sposoby:
  • Kod w AtomStore → Kod EAN po stronie BaseLinkera;
  • Kod w AtomStore → Kod SKU po stronie BaseLinkera.

Poza zgodnością kodów konieczne jest również stworzenie mapowań, które system tworzy samodzielnie podczas eksportu/importu zamówień lub podczas uruchamiania dedykowanego skryptu do mapowań towarów;

 • Przerwa w kolejnych wywołaniach BL API – Pole to najczęściej pozostawiane jest puste lub konfigurowane przez obsługę techniczną AtomStore. Ponieważ API BaseLinkera limituje wywołania do 100/1 minutę, nie chcąc przekroczyć limitu można dodać opóźnienia pomiędzy kolejnymi wywołaniami;
 • Atrybut EAN – Jeżeli w identyfikacji produktów wybrano kod SKU, w tym ustawieniu można podać atrybut stworzony w AtomStore, z którego system eksportować będzie wartości do BaseLinkera (podczas metody eksportującej towary), a następnie zapisywał je jako kod EAN po stronie BaseLinkera;
 • Importuj mapowania nieznalezionych produktów – Import/eksport zamówień. W przypadku, gdy integracja będzie działać wyłącznie na zasadzie przesyłania zamówień, a nie towarów, to ustawienie pozwoli tworzyć mapowania między towarami. W tym miejscu można wybrać w której metodzie automatyczne mapowanie będzie tworzone.

3. Rozwiń zakładkę Baselinker – system główny, AtomStore – kanał sprzedaży i skonfiguruj ustawienia:

 • Data od kiedy eksportować zamówienia – zamówienia z AtomStore posiadające datę aktualizacji równą i wiekszą niż ta, która ustawiona jest w tym polu będą eksportowana do AtomStore (pozostałe nie będą). Data aktualizuje się automatycznie. Odbywa się to na zasadzie: skrypt cykliczny do pobierania zamówień → ustawienie daty na taką, która jest w ostatnim pobranym zamówieniu (jest to po to, żeby nie pobierać zawsze wszystkich zamówień z AtomStore;
 • Pola importowane jako systemowy opis produktu –  jest to ustawienie typu multiselect. Można wybrać, z których pól BaseLinkera będą importowane opis do produktów w AtomStore (podczas procesu importu produktów). Brak wyboru żadnego spowoduje import opisu z opisu głównego. Z kolei zaznaczenie kilku opcji spowoduje połączenie opisów i ‘sklejenie ich w jeden po stronie AtomStore;
 • Eksportuj zamówienie tylko raz – przy zaznaczeniu ustawienia na Tak , zamówienie będzie wysłane tylko raz i nie będzie więcej aktualizowane. Jeżeli klient opłaci zamówienie później, tj. Po tym, kiedy wysłane zostanie do BaseLinkera – przy ustawieniu na Tak taka wpłata nie przejdzie do BaseLinkera;
 • Eksportuj nr telefonu według – pole nieobligatoryjne do ustawienia;
 • Statusy do eksportu – jest to ustawienie typu multiselect. W tym miejscu wybierz, przy jakich statusach w AtomStore zamówienia mają się eksportować do BaseLinkera;
 • Zapisywane źródło (custom source) zamówienia – w tym miejscu należy zdefiniować źródło, które uprzednio zostanie zdefiniowane w Baselinker. W polu podaj ID źrodła. Ustawienie rozbite jest per multistore;
 • Import kategorii – jest to istotne ustawienie w kontekście importowania towarów z BaseLinkera → AtomStore. W tym miejscu należy wybrać jak integracja ma zachować się w kontekście kategorii:
  • Nie – wszystkie towary importowane z BaseLinkera znajdą się w AtomStore bez kategorii i następnie integracja nie będzie tej kategorii aktualizować. Po stworzeniu towaru w AtomStore należy ręcznie kategorie później nadać. 
  • Nie + przypisz produkty do stałe kategorii – produkty z BaseLinkera będą wysyłane do wskazanej kategorii i nie będzie możliwości zmiany tej kategorii. Jeżeli kategoria zostanie zmieniona ręcznie – w takim przypadku integracja i tak kategorię nadpisze. 
  • Nie + przypisz produkty do kategorii zmapowanych – ustawienie wymaga stworzenia mapowań kategorii w panelu AtomStore. Wówczas produkty z BaseLinkera będą pojawiać się w kategoriach zmapowanych, co pozwala mieć dwa niezależne strukturalnie drzewka kategorii w BaseLinkerze oraz AtomStore). 
  • Tak – podczas importu towarów importowane będą również kategorie, w których te towary się znajdują i tworzone mapowania. W tym przypadku drzewko kategorii w BaseLinkerze względem AtomStore będą identyczne. Nie będzie możliwości zmiany kategorii towaru, który jest w AtomStore bez zmiany kategorii w BaseLinkerze;
 • Numer ID loga od którego mają być pobierane logi – jest to ustawienie automatyczne. Nie ma potrzeby w tym miejscu jego wypełniania, zostanie uzupełnione samo;
 • Stała kategoria dla wszystkich produktów (ID w AtomStore) – w przypadku zaznaczenia opcji nr 2 z ustawienia Import kategorii w tym miejscu należy podać, do jakiej kategorii mają zostać przypisane produkty. Należy podać ID takiej kategorii;
 • Docelowe drzewo kategorii (multistore) – jeżeli w ustawieniu Import kategorii wybrano Tak – w tym miejscu należy wskazać, w którym multistore będzie takie drzewko tworzone;
 • Odcinaj nazwę produktu z nazwy wariantu – jeżeli przykładowo istnieje w BaseLinker produkt nazywający się Rower Gravel Kross , który posiada następujące warianty: Model X oraz Model Y . W przypadku wybrania w ustawieniu opcji Tak po stronie AtomStore utworzony zostanie produkt Rower Gravel Kross i warianty o nazwach jak wcześniej. Z kolei w przypadku wybrania opcji Nie   stworzony produkt będzie mieć nazwę jak wcześniej, natomiast warianty będą następujące: Rower Gravel Kross Model X oraz Rower Gravel Kross Model Y ;
 • Import produktów; atrybut wariantowy – jest to ważne ustawienie, w którym należy wskazać do jakiego wariantu trafiać mają warianty importowane z BaseLinkera. Domyślnie, jeżeli nic nie zostanie wybrane to system utworzy wariant o nazwie Variants i tam będą wrzucane warianty.

4. Rozwiń zakładkę AtomStore – system główny, BaseLinker – kanał sprzedaży i skonfiguruj ustawienia:

 • Opis produktu według wskazanego atrybutu – jeżeli chcesz, aby podczas eksportu produktów do BaseLinkera opis nie został pobrany z opisu głównego, tylko z wybranego atrybutu – w tym miejscu możesz go wskazać. Dodatkowo ustawienie rozbite jest na multistore;
 • Ostatnia data importu zamówień – jest to ustawienie, które decyduje o tym od jakiej daty mają być pobierane z BaseLinkera zamówienia. Integracja po każdym udanym imporcie zamówień przestawia datę (działanie jest identyczne jak w przypadku ustawienia Ostatnia data eksportu zamówień );
 • Wymagany status do aktualizacji zamówień (BaseLinker → Atomstore) – ustawienie typu multiselect, które umożliwia wskazanie jaki status musi mieć zamówienie w AtomStore, aby integracja mogła je aktualizować. W przypadku braku wyboru statusu, zamówienia nie będą aktualizowane w ogóle;
 • Importuj zamówienie tylko raz – ustawienie działa analogicznie jak w przypadku eksportu zamówień;
 • Numer ID loga od którego mają być pobierane logi (Import Zamówień) – jeśli 0 albo puste to nie aktualizujemy;
 • Blokuj wysyłanie e-maili dla zamówień z Baselinkera – jeżeli ustawienie zaznaczone będzie na Tak , do takich zamówień pochodzących z BaseLinkera nie będą wysyłane z poziomu AtomStore maile;
 • Status nowo zaimportowanego zamówienia  – należy wybrać jaki status ma dostać w AtomStore nowo zaimportowane zamówienie;
 • Domyślne źródło sprzedaży importowanych zamówień – w ustawieniu można wskazać, jakie źródło domyślne mają otrzymać zamówienia importowane z BaseLinkera (istnieje również opcja mapowań źródeł);
 • Ostatnia data eksportu statusu zamówień i numeru przesyłek – jest to data, od której z BaseLinkera będą pobierane statusy zamówień i numery listów przewozowych. Data również sama będzie się aktualizować po każdym udanym uruchomieniu skryptu cyklicznego;
 • Ostatnia data eksportu produktów – data od której będą przesyłane produkty na linii BaseLinker –> AtomStore. Data przestawiana jest automatycznie za każdym  razem, kiedy skrypt cykliczny się uruchomi i prześle towary do BaseLinkera;
 • Ostatnia data exportu stanów produktów – jak wyżej. Różnica dotyczy stanów magazynowych;
 • Wysyłaj informacje o stanach produktów w oparciu o Stan dostępny – w przypadku wybrania ustawienia na Tak będzie wysyłany stan dostępny (stan magazynowy + stan dostawców – rezerwacje). Jeżeli wybrane zostanie ustawienie na Nie – wysyłany będzie stan magazynowy;
 • Wykluczone źródła zamówień: – w tym miejscu podawana jest nazwa lub ID źrodła w BaseLinkerze. Zamówienia z takim źródłem nie będa importowane do AtomStore;
 • Źródła zamówień z obsługą pustego adresu e-mail: – Możesz wprowadzić wiele źródeł oddzielonych przecinkiem. Dla zamówień ze wskazanym źródłem i pustym adresem e-mail integracja wygeneruje losowy niepusty adres e-mail;
 • Źródła zamówień w BL – przypisanie sklepu – podaj ID źródła/nazwę z BaseLinkera. Według tego źródła zamówienie przypisze się do odpowiedniego multistore;
 • Wysyłaj stan magazynowy wariantów przy eksporcie produktów  – ustawienie, które pozwala określić czy podczas eksportu produktów równocześnie ma być wysyłany stan magazynowy wariantów, czy też nie (może robić to osobny skrypt cykliczny do eksportu stanów);
 • Rozpoznawaj źródła sprzedaży:  – ustawienie połączone z Domyślne źródło sprzedaży importowanych zamówień . Jeżeli wybrane zostanie tutaj Nie to wszystkie zamówienia będą wysyłane z domyślnie ustawionym źródłem sprzedaży. Jeżeli z kolei ustawione zostanie Tak – konieczne wówczas będzie zrobienie mapowań źródeł i zamówienia będą importowane do AtomStore zgodnie z tym mapowaniem;
 • Importuj zamówienie tylko raz – ustawienie tożsame z ustawieniem Eksportuj zamówienie tylko raz ;
 • Sklepy do exportu kategorii i cennika  – ustawienie typu multiselect, które pozwala wybrać czy do BaseLinkera wysyłane mają być towary i kategorie z tylko jednego sklepu, czy w przypadku multistore – z wielu;
 • Listy produktów do eksportu – eksport towarów z AtomStore do BaseLinker można ograniczyć do produktów znajdujących się na wskazanej (jednej lub większej ilości) liście dynamicznej.

5. Zapisz dane.

Integracja BaseLinker v2

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > API i Integracje FK/ERP > BaseLinker v2 .

2. Rozwiń ustawienia i skonfiguruj:

 • Token do BL – ustawienie identyczne jak w starej wersji integracji;
 • ID Katalogu w Baselinkerze – W BaseLinkerze istnieją katalogi, pozwalające segregować produkty. W tym ustawieniu podaj ID katalogu dla wybranego multistore. Tak, żeby integracja widziała, że towary z danego multistore mają znaleźć się w katalogu np. o ID 4009;
 • ID magazynu własnego w BL  – w tym miejscu podaj ID magazynu w BaseLinkerze, do którego podczas eksportu/importu stanów magazynowych ma być wysyłany stan z AtomStore (postać tego ID to najczęściej bl_xxx (numer) ;
 • Id cennik domyślny w BL:  – w tym miejscu podaj ID cennika, który jest domyślnym cennikiem w BaseLinkerze. Do tego cennika importowane będą ceny z AtomStore i odwrotnie. Z niego pobierane są ceny domyślne na linii BaseLinker → AtomStore;
 • Cennik domyślny w Atomie  – wskaż, który cennik jest domyślnym cennikiem w AtomStore;
 • Identyfikator produktu  – ustawienie analogiczne względem starej wersji integracji;
 • Atrybut EAN  – w tym miejscu podaj atrybut w jakim podczas importu towarów z BaseLinkera do AtomStore ma zapisać się kod EAN;
 • Atrybut SKU – w tym miejscu podaj atrybut, w jakim podczas importu towarów z BaseLinkera do AtomStore zapisać ma się kod SKU;
 • Atrybut wariantowy  – ustawienie analogiczne względem starej wersji integracji;
 • Przerwa w kolejnych wywołaniach BL API (w milisekundach)  – ustawienie analogiczne względem starej wersji integracji.

3. Rozwiń zakładkę Baselinker – system główny, AtomStore – kanał sprzedaży i skonfiguruj ustawienia:

 • Docelowa kategoria główna – wskaż, w jakim drzewku kategorii (i ogólnie kategorii) mają znaleźć się poszczególne kategorie z BaseLinkera, które tworzone są podczas importu produktów. W ustawieniu znajduje się również rozgraniczenie na multistore.

4. Rozwiń zakładkę AtomStore – system główny, BaseLinker – kanał sprzedaży i skonfiguruj ustawienia:

 • Opis produktu według wskazanego atrybutu  – ustawienie analogiczne względem starej wersji integracji;
 • Ostatnia data eksportu produktów – jak wyżej;
 • Ostatnia data eksportu stanów  – jak wyżej;
 • Ostatnia data eksportu cen – jak wyżej, dotyczy tylko cen;
 • Wysyłaj informacje o stanach produktów w oparciu o Stan dostępny – ustawienie analogiczne względem starej wersji integracji.

5. Zapisz dane.


Jakie dodatkowe funkcje wprowadza nowa integracja?

 • Nowa integracja dotyczy tylko importu/eksportu katalogów (integracja zamówień odbywa się według dotychczasowych reguł na podstawie starej integracji);
 • Istnieje możliwość importu/eksportu towarów z kilku katalogów, czyli jest tutaj odzwierciedlenie multistore w panelu ←→ katalog;
 • Została obsłużona wielomagazynowość w BaseLinkerze. Oznacza to, że można pobrać stany z kilku magazynów (np. jeden magazyn jest głównym, a pozostałe mapowane są na dostawców w AtomStore. Można również pobierać stany z kilku magazynów z BaseLinkera i wrzucać je jako sumę magazynową do głównego magazynu w AtomStore);
 • Istnieje możliwość pobierania cen z wybranego z BaseLinkerze cennika i taka cena może też być wysyłana do wskazanego w AtomStore cennika.
Zawartość