leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Preferencje administracyjne

Przeczytanie zajmie Ci: 10 minuty 172 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować preferencje administracyjne w panelu sklepu na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień modułu

Preferencje administracyjne to zestaw ustawień pozwalający spersonalizować różne elementy panelu AtomStore.

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Panel > Preferencje administracyjne i kliknij Włącz .

2. Następnie kliknij Rozwiń .

3. Pojawi się lista wszystkich ustawień z podziałem na poszczególne listy, które należy skonfigurować. 

4. Zacznij od konfiguracji ogólnych ustawień. W tym miejscu skonfigurować możesz następujące parametry:

 • Adres e-mail powiadomienia o wykonaniu eksportu – po podaniu adresu e-mail, będą na niego wysyłane informację o wykonaniu przez system eksportu;
 • Import płatności – klasyfikacja problematycznych – określa wartości, które system ma weryfikować, aby przypisać zamówienie jako problematyczne (takie, w którym import płatności znalazł błędy):
  • nadawca, wartość, opłacenie;
  • wartość, opłacenie;
 • Sortowanie produktów w widoku MAGAZYN → BRAKUJĄCE TOWARY – W jaki sposób system powinien sortować produkty w widoku Brakujące Towary (zgodnie z chronologią zamówień, alfabetycznie);
 • Sortowanie produktów w widoku MAGAZYN → DOSTAWY (w szczegółach dostaw) – W jaki sposób system powinien sortować produkty w widoku dostaw (zgodnie z kolejnością dodawania, alfabetycznie);
 • Uzupełnianie cen w panelu wartościami – Opcja ta decyduje, czy ceną podstawową, którą będzie edytował administrator jest cena netto czy brutto. W systemach B2C zalecane jest wybranie ceny brutto (łatwiej wtedy ustalać “ładne ceny”). W systemach B2B polecamy wybór opcji netto;
 • Uzupełnianie cen zakupu wartościami – netto/brutto – wymaga ustawienia Magazyn standardowy > Uzupełniaj raporty zysków na Tak ;
 • Eksport galerii produktów – wstawiaj kody produktów w nazwie wyeksportowanego pliku;
 • Indywidualne masy (wagi) wariantów – opcja pozwala definiować różny ciężar dla wariantów tego samego produktu. Odpowiednie pole pojawi się w widoku edycji produktów, w tabeli wariantów.

3. Następnie przejdź do zakładki Autocompleter produktowy . W tym miejscu skonfigurować możesz ustawienia:

 • Autocompleter produktowy – wyszukuj po kodzie produktu – ustawienie opcji na „TAK” spowoduje, że w wybranych widokach wyszukiwania w panelu (np. w przypisywaniu produktów do landing page’a) wpisanie zamiast nazwy kodu produktu spowoduje wyszukanie tego produktu;
 • Autocompleter produktowy – wyszukuj po kodzie produktu – ustawienie opcji na „TAK” spowoduje, że w wybranych widokach wyszukiwania w panelu (np. w przypisywaniu produktów do landing page’a) wpisanie zamiast nazwy ID produktu spowoduje wyszukanie tego produktu;
 • Autocompleter produktowy w panelu – wyszukuj produkty nieaktywne – czy autocompleter ma mieć zastosowanie również dla produktów nieaktywnych.
 • Autocompleter produktowy w panelu – wyszukuj dodatkowo po atrybutach – czy autocompleter ma mieć zastosowanie dodatkowo dla wybranych atrybutów;
 • Autocompleter produktowy w panelu – wyświetlaj dodatkowo wartości atrybutów – czy autocompleter ma mieć zastosowanie dodatkowo dla wybranych wartości atrybutów.

4. Kolejną zakładką jest Zarządzanie katalogiem . W tym miejscu skonfiguruj ustawienia:

 • Edycja produktu – tradycyjne przypisanie kategorii – czy chcesz, aby w edycji produktu przypisywana była kategoria, zaznacz tak/nie;
 • Edycja produktu – wyświetlaj atrybuty „long text” pod głównym opisem – zaznacz Tak jeśli chcesz, aby w edycji produktu wyświetlane były atrybuty typu long text; 
 • Kopiowanie produktu – kody tworzonych towarów (i wariantów) – ustawienie zarządza, w jaki sposób mają się uzupełniać kody nowo dodawanych lub kopiowanych produktów (wybrać możesz: zgodne z produktem bazowym – kod będzie taki sam jak produktu skopiowanego, z sufiksami -1, -2…, lub puste);
 • Łączenie produktów – sugerowane ceny dla wariantów – na jakiej podstawie mają być sugerowane ceny dla wariantów produktu przy łączeniu produktów (do wyboru: oparte o łączone produkty, oparte o produkt bazowy);
 • Kopiowanie produktów – kopiuj ustawienia SEO – czy podczas kopiowania produktu, skopiowane mają zostać również ustawienia związane z SEO produktu;
 • Usuwaj automatycznie nieużywane wartości atrybutów (raz na dobę) – wartości nieużywane to takie, które nie są przypisane do żadnego produktu;
 • Umożliwiaj edycję promocji na liście produktów – tak/nie.
 • Dozwolona postać kodu produktu – pozwala na zdecydowanie z jakich znaków może składać się kod produktu.

5. Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie ustawień w zakładce Numeracja i kody zamówień . W tym miejscu skonfiguruj:

 • Prefiks w numerach zamówień – ustawienie przedrostka dla numerów zamówień – np. ATOM/123;
 • Sufiks w numerach zamówień – ustawienie końcówki dla numerów zamówień – np. 123/ATOM;
 • Alternatywne kody zamówień – format – ustawienie opcjonalne dla osób, które nie chcą upubliczniać i posługiwać się zwykłą numeracją. Dowolny ciąg znaków z wykorzystaniem znaczników: #numer#, #miesiac#, #miesiac_3_znaki#, #rok#, #kod losowy#. Numeracja będzie odnawiana zależnie od użycia znaczników.
 • Alternatywne kody zamówień – numer automatyczny – inkrementacja między kolejnymi zamówieniami losowo w zakresie 1-x – numer kolejnego zamówienia będzie zwiększony o losową liczbę z zakresu 1-x.
 • Alternatywne kody zamówień – kod losowy – ilość znaków – ile znaków maksymalnie ma mieć kod losowy;
 • Alternatywne kody zamówień – kod losowy – losuj spośród – spośród jakich znaków ma zostać wylosowany kod losowy, możesz wybrać: dowolne znaki lub tylko cyfry.

6. Przejdź do zakładki Podgląd i edycja zamówień . Skonfiguruj w tym miejscu:

 • Blokuj możliwość ręcznego oznaczenia zamówienia jako 'Opłacone’ dla zamówień z formą płatności.
 • Dane zamówień – nazwy atrybutów w wariantach:
  • Ustawienie na „TAK” spowoduje, że przy zamówionych produktach pojawi się informacja: <nazwa_atrybutu>: <wartość>.
  • Ustawienie na „NIE” będzie wyświetlało tylko wartości atrybutów, bez ich nazwy.
  • Uwaga: ustawienie nie działa wstecz, więc zmiana tego ustawienia będzie mieć skutek tylko dla wszystkich nowych zamówień (stare pozostaną bez zmian).
 • Identyfikatory na liście produktów zamówionych – ID produktu w AtomStore lub kod produktu z kartoteki.
 • Lista zamówień – domyślnie zaznaczone statusy zamówień (filtr) – Według którego/których ze statusów zamówień ma być domyślnie przefiltrowana lista zamówień.
 • Nadpisuj pole orders.username (nazwa klienta) przy zapisie zamówień – Czy zapisanie zmian wprowadzanych w danych klienta (imię i nazwisko lub firma) mają powodować aktualizację tych danych na liście zamówień.
 • Podgląd i edycja zamówienia – dołączaj atrybuty do informacji o produkcie – Które atrybuty mają być dołączone do informacji o produkcie.
 • Podgląd i edycja zamówienia – precyzja cen netto – Opcja pozwala wybrać, z iloma miejscami po przecinku będą wyświetlane ceny netto w podglądzie/edycji zamówienia.
 • Sortowanie produktów przy wyświetlaniu / edycji zamówień – W jaki sposób mają być sortowane produkty w podglądzie/edycji zamówień.
 • Domyślny status zamówienia przy ręcznym opłaceniu zamówienia – pozwala wybrać status (z listy wszystkich dodanych statusów w Ustawienia > Statusy zamówień ), które zostanie przypisane do zamówień po ręcznym przyjęciu wpłaty do niego
 • Podział zamówień – blokuj przy statusach – przy jakich statusach podział zamówień ma zostać zablokowany; 
 • Edycja zamówienia – wyślij e-mail po zmianie w kluczowych danych – po zmianie kluczowych danych w edycji zamówienia na adres e-mail może zostać wysłane powiadomienie;
 • Edycja zamówienia – widok wierszy – ustaw, jeśli chcesz mieć widok wierszy w edycji zamówień;
 • Edycja zamówienia – zwiększanie ilości – kontrola dostępności – gdy w edycji zamówienia chcesz zwiększyć ilość, na podstawie statusu dostępności produktu lub stanu magazynowego odbywać się będzie kontrola dostępności;
 • Eksport zamówień do XLSX/CSV – domyślnie zaznaczone pola towarów – ustawienie pozwala zdefiniować, które pola towarów mają być domyślnie zaznaczone podczas eksportu zamówień do pliku XLSX/CSV;
 • Edycja zamówienia – domyślna wartość pola „Informuj klienta” – ustawienie pozwala na zdefiniowanie domyślnej wartości pola Informuj klienta podczas edycji zamówienia;
 • Podgląd zamówienia – wyświetlaj dodatkowo ceny w walucie – w jakiej walucie mają być wyświetlane dodatkowo ceny podczas podglądu zamówienia;
 • Edycja zamówienia – waliduj dane adresowe – ustawienie pozwala zdefiniować, kiedy podczas edycji zamówienia ma dochodzić do walidacji danych adresowych;
 • Edycja zamówienia – ostrzeżenie przy sprzedaży niższej o … % od bieżącej ceny sprzedaży – ustawienie pozwala na zdefiniowanie, w jakich przypadkach sprzedaży niższej o określony % ma pojawiać się ostrzeżenie.

7. Przejdź do zakładki Dostęp do panelu administracyjnego . Skonfigiruj w tym miejscu ustawienia: 

 • Dodatkowy klucz autoryzacyjny do panelu administracyjnego – Wprowadzona fraza będzie wymagana w adresie URL panelu administracyjnego, np. /admin?admin_access_key=kod, inne wywołania będą skutkować błędem braku strony (404);
 • Wymagana jakość hasła dla administratorów – Opcja, która definiuje jakość/bezpieczeństwo ustawionego hasła.
 • Wymuszaj reset hasła dla administratorów – Opcja, która umożliwia wymuszanie zmiany hasła administratora sklepu i określenie okresu tej zmiany.

8. Kolejną zakładką są Opiekunowie zamówień . W tym miejscu skonfiguruj następujące ustawienia: 

 • Uprawnienia opiekuna – ustawienie odpowiadające za uprawnienia opiekuna;
 • Zamówienie bez opiekuna widoczne dla – istotne przy odznaczniu opcji Widoczność wszystkich zamówień w ustawieniu Uprawnienia opiekuna ;
 • Powiadamiaj opiekunów o przypisaniu zamówień – tak/nie;
 • Automatyczne przypisywanie opiekunów do zamówień tworzonych w panelu – tak/nie;
 • Automatyczne przypisywanie zamówień wg opiekunów klientów – tak/nie.

9. Przejdź do zakładki Statystyki . Skonfiguruj tutaj następujące ustawienia:

 • Statystyki – Ranking produktów – prezentuj towary niesprzedane – tak/nie
 • Statystyki – Ranking produktów – rozbijaj na warianty – tak/nie
 • Statystyki – Ranking produktów – dodatkowo wyświetlaj atrybuty – możesz wybrać, jakie dodatkowe atrybuty produktów wyświetlane będą w rankingu.

10. Kolejną zakładką jest Eksport danych osobowych . W tym miejscu skonfiguruj:

 • Eksport klientów – dostępność dla administratorów – po wybraniu opcji Wszyscy + wymagane hasło uzupełnij hasło poniżej;
 • Eksport klientów – hasło – wymagane hasło;
 • Eksport zamówień – dostępność dla administratorów – po wybraniu opcji Wszyscy + wymagane hasło uzupełnij hasło poniżej;
 • Eksport zamówień – hasło – wymagane hasło;
 • Eksport zamówień – umożliwiaj eksport dodatkowych danych produktów z atrybutów – opcjonalny eksport dodatkowych danych wynikających z atrybutów produktu;
 • Eksport subskrybentów – dostępność dla administratorów – po wybraniu opcji Wszyscy + wymagane hasło uzupełnij hasło poniżej;
 • Eksport subskrybentów – hasło – wymagane hasło.

11. W zakładce Logi skonfiguruj ustawienie:

 • Historia wysłanych e-maili – przechowuj załączniki – jeśli chcesz, aby w logach wysłanych e-maili były przechowywane załączniki.

12. W zakładce Banery skonfiguruj ustawienie:

 • Maksymalna wielkość pliku (w KB) – jaka jest dopuszczalnie maksymalna wielkość pliku wyrażona w KB. 

13. Ostatnią zakładką, której wymaga konfiguracja jest Katalog > Import . W tym miejscu skonfiguruj ustawienia: 

 • Możliwość importowania zestawów – tak/nie;
 • Kolejność atrybutów w widoku importowania – według jakich atrybutów ma być ustalana kolejność w widoku importowania;
 • Możliwość zmiany kodu produktu – tak/nie;
 • Możliwość usunięcia produktu – tak/nie.

14. Zapisz dane. Moduł został skonfigurowany.

Zawartość