leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Moduł synchronizacji danych

Przeczytanie zajmie Ci: 11 minuty 136 views

Z artykułu dowiesz się czym jest, jak działa oraz jak skonfigurować ustawienia modułu synchronizacji danych w sklepie na platformie AtomStore.


Czym jest moduł synchronizacji danych?

Moduł synchronizacji danych służy do automatycznej wymiany danych między panelami. Synchronizacja odbywa się w kierunku Panel główny > Panel podrzędny . Ceny, towary, stany magazynowe będą wysyłane tylko w tym kierunku. Z kolei z panelu podrzędnego do panelu głównego wysyłane są zamówienia. Moduł działa za pośrednictwem API AtomStore, które umożliwia połączenie jednego panelu AtomStore z innym panelem (panelami) sklepu również pracującym na naszym systemie. Synchronizacja paneli to alternatywa dla modelu multistore, czyli zarządzania wieloma sklepami z jednego panelu. W ramach synchronizacji możemy przesyłać katalogi produktów, ceny, stany magazynowe i zamówienia. Moduł należy uruchomić na sklepie podrzędnym (lokalnym), wówczas informację będą wysyłane do sklepu głównego (zdalnego). Istnieje również możliwość stworzenia hierarchii, gdzie kilka sklepów lokalnych (podrzędnych) będzie wysyłać informacje przez moduł synchronizacji do sklepu zdalnego (głównego).

Poniższa grafika obrazuje różnice pomiędzy multistore, a modułem synchronizacji danych.

W przypadku zarządzania dwoma panelami administrator sklepu musi:

 • dwa razy dodawać ten sam produkt oraz jego opisy, zdjęcia, warianty itp.,
 • dwa razy tworzyć kategorie, atrybuty,
 • dwa razy tworzyć cenniki, ustalać stany magazynowe,

 a w przypadku modyfikacji:

 • dwa razy modyfikować opisy produktów,
 • dwa razy aktualizować ceny czy stany na magazynie.

W AtomStore pracę za Ciebie wykonuje moduł synchronizacji. Dzięki API istnieje możliwość podłączenia katalogu jednego sklepu (głównego) do katalogu produktów drugiego. W ten sposób uzyskujesz pełną synchronizację katalogów oraz magazynów. Między dwoma panelami można swobodnie wymieniać informacje dotyczące produktów, a także zamówień, dowolnie modyfikować ceny czy stany magazynowe lub automatycznie wymieniać je między dwoma sklepami.


Konfiguracja ustawień modułu

1. Przejdź do Ustawienia Konfiguracja sklepu API i Integracje FK/ERP Synchronizacja . Następnie, kliknij Dostępny oraz Włącz .

2. Następnie przejdź do konfiguracji poszczególnych zakładek. Zacznij od zakładki Dane dostępowe . W tym miejscu możesz skonfigurować ustawienia takie jak:

 • Atom API zdalne (tylko do odczytu) – adres API sklepu głównego;
 • Atom API zdalne – login – login administratora sklepu głównego;
 • Atom API zdalne – hasło – hasło administratora sklepu głównego;
 • Atom API lokalne – login – login administratora sklepu podrzędnego;
 • Atom API lokalne – hasło – hasło administratora sklepu podrzędnego.

3. Następnie przejdź do zakładki Synchronizacja produktów i cen . W tej zakładce znajdują się ustawienia takie jak:

 • Synchronizacja produktów – ustawienie pozwala określić jak ma zachowywać się synchronizacja dotycząca produktów;
  • tworzenie i aktualizacja – synchronizacja będzie tworzyć nowe towary oraz aktualizować towary już będące w panelu
  • tylko tworzenie brakujących – synchronizacja będzie jedynie tworzyła nowe produktu, w przypadku ich braku w panelu, natomiast nie będzie aktualizować już istniejących
 • Aktywność tworzonych towarów – ustawienie pozwala określić z jakąś aktywnością mają się tworzyć towary w panelu podrzędnym:
  • zgodnie ze sklepem głównym – towary będą tworzone ze statusem, który jest ustawiony w sklepie głównym;
  • zawsze aktywne – wszystkie towary będą tworzone ze statusem “aktywny”;
  • zawsze nieaktywne – wszystkie towary będą tworzone ze statusem “nieaktywny”.
 • Synchronizacja produktów – id sklepu (Multistore) w sklepie głównym – w przypadku synchronizacji produktów ze sklepu multistorowego należy podać ID takiego sklepu. Aby pobierać dane dostępowe ze wszystkich sklepów zdefiniowanych w sklepie głównym, pozostaw to pole puste. W przypadku pobierania danych z wielu wybranych sklepów, podaj ich ID po przecinku. 
 • Synchronizacja produktów – id cennika w sklepie głównym – należy wprowadzić id cennika, z którego ceny będą importowane jako domyślne. Pozostaw puste pole (lub 0), jeżeli w obu sklepach domyślny jest ten sam cennik;
 • Synchronizacja produktów – pola, które mają być ignorowane podczas aktualizacji kartoteki – należy podać, które pola produktów mają być ignorowane podczas aktualizacji. Ustawienie to dotyczy jedynie aktualizowanych kartotek, NIE dotyczy nowo zakładanych kartotek;
 • Synchronizacja produktów – zapisuj znaczniki dynamicznych list w opisach – ustawienie na “tak” sprawi, że w opisach produktów znajdą się znaczniki klasyfikujące je do danych list dynamicznych. Jest to opcja niezalecana, ponieważ najczęściej różne sklepy posiadają różne listy dynamiczne, lub też mają one różne identyfikatory;
 • Pomijaj zapis produktów przypisanych do producentów – należy podać nazwę producenta (bądź producentów – oddzielając ich przecinkiem), których produkty mają być pomijane podczas synchronizacji;
 • Szczegółowa synchronizacja zdjęć (kolejność, tytuły, opisy) – zaznaczenie opcji “tak” powoduje szczegółową synchronizację zdjęć z zachowaniem ich kolejności, tytułów, opisów;
 • Ignoruj stawki VAT – jeżeli zaznaczysz Tak , to w sytuacji
 • gdy w sklepie głównym produkt ma przypisane jako stawka domyślna 23%, a w sklepie podrzędnym 22% – stawki VAT nie będą zmieniane;
 • Synchronizacja wyprzedaży – należy ustalić, czy wyprzedaże mają być synchronizowane;
 • Synchronizacja promocji – należy ustalić, czy promocje mają być synchronizowane;
 • Ostatnia synchronizacja produktów – informacja o ostatniej pomyślnej synchronizacji. Jest to również informacja, że wszystkie zmiany po tej dacie zostaną w nowej synchronizacji importowane. Masz również możliwość ręcznej zmiany tej daty, tak, aby synchronizacja pobrała dane zmodyfikowane wcześniej;
 • Ostatnia synchronizacja opinii – informacja o ostatniej pomyślnej synchronizacji. Jest to również informacja, że wszystkie zmiany po tej dacie zostaną w nowej synchronizacji importowane. Masz również możliwość ręcznej zmiany tej daty, tak, aby synchronizacja pobrała dane zmodyfikowane wcześniej;
 • Ostatnia synchronizacja cenników – informacja o ostatniej pomyślnej synchronizacji. Jest to również informacja, że wszystkie zmiany po tej dacie zostaną w nowej synchronizacji importowane. Masz również możliwość ręcznej zmiany tej daty, tak, aby synchronizacja pobrała dane zmodyfikowane wcześniej.

4. Następnie, przejdź do konfiguracji ustawień Synchronizacji stanów magazynowych . W tym miejscu możesz zdefiniować następujące ustawienia:

 • Stany magazynowe – synchronizuj z uwzględnieniem rezerwacji w sklepie głównym – ustawienie pozwala określić czy synchronizowane stany magazynowe mają być pomniejszane o ilości zarezerwowane, czy też nie;
 • Stany magazynowe – importuj stan u dostawców – należy podać ID dostawców, których stany magazynowe mają zostać zaimportowane (można podać wielu rozdzielając ich przecinkiem). Opcja ta wymaga identycznych nazw dostawców w obu sklepach! W przypadku pozostawienia tego pola pustego synchronizacja importuje jedynie stan magazynu własnego;
 • Importuj stany z m. własnego w sklepie głównym na konto dostawcy – z listy należy wybrać dostawcę, na stan którego będzie synchronizować się stan magazynu własnego w sklepie głównym. W przypadku nie wybrania żadnego dostawcy, stan magazynowy magazynu własnego w sklepie głównym będzie synchronizował się na stan magazynowy własny w sklepie podrzędnym;
 • Synchronizuj statusy dostępności – w przypadku wybrania “tak” statusy dostępności towarów będzie synchronizowany ze sklepu głównego. Uwaga: dotyczy jedynie ręcznych statusów dostępności;
 • Ostatnia synchronizacja stanów – informacja o ostatniej pomyślnej synchronizacji. Jest to również informacja, że wszystkie zmiany po tej dacie zostaną w nowej synchronizacji importowane. Administrator posiada również możliwość ręcznej zmiany tej daty, tak, aby synchronizacja pobrała dane zmodyfikowane wcześniej.

5. Przejdź do zakładki Synchronizacja zamówień i reklamacji . W tym miejscu możesz skonfigurować ustawienia takie jak:

 • Wysyłaj zamówienia – należy ustawić, czy w czasie synchronizacji mają być importowane zamówienia;
 • Wysyłaj zamówienia ze statusami – należy podać statusy zamówień, które mają zostać zaimportowane. Pozostaw niewybrane, aby wysyłać do sklepu głównego wszystkie zamówienia;
 • Sufiks adresów e-mail wysyłanych do sklepu głównego – w tym ustawieniu można nadać sufiks dodawany adresom mailowym przesyłanym w zamówieniach w synchronizacji;
 • Twórz konta klientów nierozpoznanych w sklepie głównym – możesz określić czy chcesz, by zostały utworzone konta klientów, którzy nie zostali rozpoznani w sklepie nadrzędnym;
 • Wysyłka zamówień – źródło, które zostanie przypisane w sklepie głównym – należy podać klucz źródła zdefiniowanego w ustawieniach sklepu głównego. Aby przekazać oryginalne źródło zamówienia należy użyć znacznika #zrodlo#. Jeśli chcemy aby wszystkie zamówienia ze sklepu podległego, miały takie samo źródło w panelu głównym, możemy wpisać np. nazwę domeny;
 • Wysyłka zamówień – id sklepu (multistore), do którego zostanie przypisane zamówienie – należy podać nr id sklepu do którego zostaną przypisane zamówienia ze sklepu [nazwa_sklepu]. Jeżeli moduł multistore nie jest uruchomiony, należy pozostawić pole puste (lub wpisać 0);
 • Wysyłaj statusy zamówień – czy statusy zamówień mają być wysyłane podczas importu. Statusy zamówień muszą zostać zmapowane;
 • Wysyłaj adres dostawy dla zamówień ze statusem – w tym ustawieniu możesz określić dla jakiego statusu zamówień ma być przesyłany adres dostawy;
 • Ostatnia synchronizacja zamówień – informacja o ostatniej pomyślnej synchronizacji zamówień. Jest to również informacja, że wszystkie zmiany po tej dacie zostaną w nowej synchronizacji importowane. Administrator posiada również możliwość ręcznej zmiany tej daty, tak, aby synchronizacja pobrała dane zmodyfikowane wcześniej. Do zamówień zsynchronizowanych ze sklepem głównym zostaje dołączona informacja w kolumnie numer zewnętrzny na liście zamówień. Cofnięcie daty i pobranie jeszcze raz zamówień z takim identyfikatorem nie spowoduje dodania nowego zamówienia ani zaktualizowania już istniejącego;
 • Ostatnia synchronizacja reklamacji – informacja o ostatniej pomyślnej synchronizacji reklamacji. Jest to również informacja, że wszystkie zmiany po tej dacie zostaną w nowej synchronizacji importowane. Administrator posiada również możliwość ręcznej zmiany tej daty, tak, aby synchronizacja pobrała dane zmodyfikowane wcześniej.

6. Zapisz dane. W ten sposób ustawienia modułu zostały skonfigurowane.


Jak działa moduł synchronizacji danych?

1. Zarówno w modelu multistore jak i poprzez moduł synchronizacji możesz zarządzać katalogiem i magazynem. Różnica polega na tym, że w przypadku multistore sklep korzysta ze wspólnej bazy klientów oraz ustawień m.in. dla:

 • cenników i grup klientów;
 • programu lojalnościowy i grup rabatowych;
 • kuponów rabatowe, bonów czy gratisów (do produktów, do koszyka);
 • promocji, wyprzedaży;
 • marketing automation.

2. Dwa panele dają możliwość rozdzielenia tych informacji i zarządzania dowolnie, w zależności od rodzaju sklepu lub jego charakteru (np. sklep z artykułami premium). Moduł synchronizacji docenią przede wszystkim producenci i dystrybutorzy, które chcą prowadzić jednocześnie sprzedaż bezpośrednią, jak i B2B online.

3. Zautomatyzowana wymiana danych katalogowych między sklepami oraz swobodne zarządzanie marketingiem i sprzedażą, pozwala zamknąć cały biznes online w jednym systemie.

Poniższa grafika obrazuje schemat działania modułu.


Automatyczna wymiana zamówień z ERP

1. Jeżeli szukasz bardziej zaawansowanych rozwiązań, moduł synchronizacji oferuje również wymianę danych na temat zamówień. Centralny panel może zarządzać zamówieniami ze wszystkich powiązanych sklepów. Taka architektura znajduje zastosowanie w dwóch sytuacjach:

 • centralny panel pełni rolę systemu ERP (komunikuje się z dostawcami, zarządza cenami, stanami, komunikuje się z kurierami);
 • centralny panel jest zintegrowany z systemem ERP i pośredniczy w komunikacji pomiędzy ERP a pozostałymi sklepami.

2. W niektórych przypadkach warto stworzyć system, który będzie pośredniczył pomiędzy ERP a pozostałymi panelami w AtomStore. Systemy takie jak Comarch XL czy Optima potrafią łączyć się z wieloma ‘instancjami e-commerce’. Nie jest to jednak regułą. Zdarzają się bowiem przypadki, gdy możliwe jest integracja tylko z jednym systemem e-commerce, Czasami wykorzystanie panelu AtomStore jako serwera pośredniczącego jest po prostu dużo szybsze i tańsze. Szczególnie w sytuacji, gdy firma chce szybko uruchomić dodatkowy kanał sprzedaży. W niektórych przypadkach warto stworzyć system, który będzie pośredniczył pomiędzy ERP a pozostałymi panelami w AtomStore. Szczególnie w sytuacji, gdy firma chce szybko uruchomić dodatkowy kanał sprzedaży.

Zawartość